Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Terapeuttinen Sielunhoito / Anne-Leena Lahtinen
Osoite: Kauppakatu 32, 62100 Lapua
Sähköposti: terapeuttinensielunhoito@gmail.com
Puhelinnumero: 0456705301

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa ja yhteydenottotavat

Nimi: Anne-Leena Lahtinen
Sähköposti: terapeuttinensielunhoito@gmail.com
Puhelinnumero: 0456705301
Yhteydenottotapa: Sähköpostitse tai puhelimitse

3. Rekisterin nimi

Terapeuttinen Sielunhoito asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakasrekisterin ylläpito sekä terapiasuhteeseen liittyvien velvoitteiden hoitaminen. 

Henkilötietojen käsittely perustuu terapiasopimukseen ja/tai asiakkaan terapiaa varten antamaan suostumukseen sekä mahdolliseen yhteydenottolomakkeen lähettämiseen. Rekisterinpitäjällä on myös oikeutettu etu käsitellä vastaanottamiaan henkilötietoja. Oikeutettu etu perustuu rekisterinpitäjää velvoittaviin lain tai viranomaisen määräyksiin, jotka liittyvät terapiasopimuksen mukaisen palvelun tarjoamiseen sekä sopimuksen ja lakisääteisten velvoitteiden täytäntöönpanoon.

5. Rekisterin sisältö

Rekisteri sisältää asiakkaasta seuraavat tiedot tai osan näistä tiedoista: 

  • Nimi 
  • Asiakasnumero
  • Osoite 
  • Puhelinnumero 
  • Sähköpostiosoite 
  • Muut tarpeelliset yhteystiedot 
  • Tiedon käsittelyyn liittyvät tiedot, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Euroopan Unionin tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).